Opracowanie prototypowego systemu video intelligence działającego w oparciu o automatyczną analizę obrazu ze stereokamer Nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Krótki opis projektu:

Rezultatem projektu będzie system złożony z opracowanych w ramach projektu sensorów, jednostki serwerowej oraz oprogramowania, stanowiący narzędzie typu Business Intelligence przeznaczone dla osób zarządzających obiektami handlowymi. System będzie przetwarzał obraz z kamer rozmieszczonych na terenie obiektu, a następnie integrował pozyskane dane, dostarczając informacji na temat zachowań klientów na terenie obiektu. W czasie prac badawczych zostanie opracowany Multisensor, na działanie którego złożą się układ elektroniczny z oprogramowaniem, obudowa i części mechaniczne. Układ elektroniczny łączyć będzie stereowizyjny układ kamer, moduł Wi-Fi oraz moduł radiowy typu Ultra Wide Broadband. Kokpit menedżerski pozwoli, przeglądać oraz raportować dane decydujące o dalszych działaniach operacyjnych i marketingowych. System umożliwi także rejestrację i selekcję zdarzeń odbiegających od normy w efekcie zwiększając bezpieczeństwo obiektów w których zostanie zainstalowany oraz osób w nim przebywających. Produkt zostanie wdrożony w działalności Wnioskodawcy; tzn. rozpoczęta zostanie działalność produkcyjna. W celu realizacji projektu niezbędne będzie przeprowadzenie prac B+R. Celem prac jest zbadanie i identyfikacja barier utrudniających lub uniemożliwiających dostarczenie rzetelnych informacji o wybranych elementach świata fizycznego oraz ich eliminacja lub minimalizacja. Ponieważ bariery wynikają z ograniczeń typu fizycznego, technologicznego, technicznego, kompetencyjnego i innych, dla osiągnięcia praktycznego efektu konieczne jest podejście kompleksowe i stworzenie tzw. proof of concept - minimalnego działającego systemu, spełniającego warunki funkcjonalne i biznesowe, dostarczającego informacji o świecie fizycznym. Do skutecznej realizacji projektu niezbędne będzie sformułowanie, a następnie potwierdzenie lub eliminacja postawionych hipotez zarówno w zakresie pojedynczych komponentów, jak i w obrębie całego systemu oraz charakterystyki ich działania.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie prac B+R i stworzenie systemu składającego się z komponentów sprzętowych oraz oprogramowania, który będzie dostarczał skwantyfikowanej informacji na temat wybranych zagadnień ze świata fizycznego.

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie dokumentacja techniczna, mogąca służyć do produkcyjnego wytworzenia w pełni działającego systemu. Takie podejście spowoduje skoncentrowanie wysiłków zespołu na eliminacji barier w sposób prowadzący do jak najszybszego uruchomienia systemu radzącego sobie w naturalnych warunkach.

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Pobierz

Zał. 1. BOM

Pobierz

Zał. 2. Oświadczenie o braku powiązań

Pobierz

Zał. 3. Formularz oferty

Pobierz

Informacja o wybranym Wykonawcy

Pobierz

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Pobierz

Zał. 1. Oświadczenie o braku powiązań

Pobierz

Zał. 2. Formularz oferty

Pobierz

Informacja o wybranym Wykonawcy

Pobierz

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

Pobierz

Zał. 1. Oświadczenie o braku powiązań

Pobierz

Zał. 2. Formularz oferty

Pobierz

Informacja o wybranym Wykonawcy

Pobierz