What can be measured, can be improved

Retailic Intelligence™ pomaga sieciom detalicznym dostosowywać procesy
ekspansji, marketingu oraz sprzedaży do bieżących zmian rynkowych, w oparciu
o zachowania i decyzje klientów oraz personelu w punktach sprzedaży.

Overview

Zachowania klientów w lokalach sieci detalicznych są bezcennym źródłem informacji o zalet i ograniczeniach biznesu oraz kierunkach, w których warto go rozwijać. Pozyskiwanie informacji już na wczesnym etapie zmiany rynkowej pozwala na przygotowanie skutecznych odpowiedzi, pozwalających zatrzymać obecnych klientów i przyciągnąć tych, których potrzeby i oczekiwania nie są wystarczająco spełniane gdzie indziej.

Retailic Intelligence™ zbiera i przetwarza informacje istotne w wielu obszarach biznesu, agreguje je i dostarcza do róznych typów interesariuszy. Zaawansowane organizacje, wykorzystują pozyskane dane do regularnej poprawy procesów sprzedaży i marketingu oraz planowania strategicznego, co przekłada się na znaczną poprawę wydajności działań operacyjnych i ponadprzeciętne wyniki finansowe.

Czym jest 'Growth Loop'?

‘Growth Loop’ to zaimplementowany w organizacji proces ciągłej poprawy efektywności biznesu w oparciu o dane i mierzalne wskaźniki efektywności. Dostarczany na bieżąco feedback pozwala skrócić czas reakcji na nagły spadek produktywności placówki lub personelu, a właściwie dobrane wskaźniki wydajności pozwalają identyfikować wąskie gardła i podejmować decyzje operacyjne poprawiające komfort klientów, zwiększające sprzedaż – i w efekcie – wynik finansowy.

Wpływ danych na doskonałość operacyjną

Wzrost konkurencji i kurczące się marże wymagają od menedżerów sieci detalicznych wyjątkowej sprawności w działaniach operacyjnych. Dziś trudno wyobrazić sobie organizację, która nie korzystałaby przynajmniej z podstawowych metod pomiaru efektywności podejmowanych decyzji. Osiągnięcie doskonałości operacyjnej nie jest jednak możliwe bez przepływającego przez organizację strumienia informacji opartych na faktycznych danych, służących do bezpośredniego zarządzania kluczowymi obszarami biznesu i automatyzacji procesów z nimi powiązanych.

Zastosowania praktyczne

Przemyślane strategicznie i prawidłowo wpisane obiegu danych w organizację pozwala automatycznie, bez dużego oporu, zwiększać jej wydajność. Zrozumienie zachowań i decyzji klientów wpływa na lepsze dopasowanie oferty i działań marketingowych do ich oczekiwań, automatyczna analiza aktywności personelu poprawia efektywność sprzedaży i wspiera proces rekrutacji, a informacje o potencjale lokalizacji ułatwiają uzasadnienie decyzji o kolejnej inwestycji.

Poprawa efektywności personelu

Powszechne rozliczanie sprzedawców na podstawie wskaźników finansowych, jak miesięczna quota sprzedaży, według badań jest czynnikiem demotywującym, ponieważ mają oni ograniczony wpływ na proces sprzedaży. De facto rozliczani są z pracy całego zespołu – marketingu, merchandisingu, decyzji menedżerów regionalnych czy szefów sprzedaży. Identyfikacja czynników faktycznie wpływających na wzrost sprzedaży w punkcie terenowym, regularny ich pomiar i powiązanie z bezpośrednią sprawczością sprzedawców może znacząco poprawiać wyniki sprzedaży.

Przeczytaj Impact Story sieci Quiosque

Przepływ danych w organizacji

Dane o zachowaniach poszczególnych klientów zbierane w sklepie, wzbogacane są o dane transakcyjne i historię lojalności klienta. Automatycznie opracowane na ich  podstawie wskaźniki raportowane są do menedżerów oraz członków personelu operacyjnego. Ich metryki dostosowane są do wyznaczonego zadania i służą do oceny aktualnego postępu biznesowego. Na podstawie pozyskanych informacji, działy analizy danych oraz data science opracowują rekomendacje zmian w procesach, a top management je zatwierdza lub modyfikuje. Oparcie pracy całej firmy na spójnych danych pochodzących z wiarygodnego źródła pozwala na szybsze wprowadzanie zmian, ich weryfikację i raportowanie na każdym szczeblu organizacji.

Kompletny łańcuch wartości

Retailic Inteligence™ to kompletna usługa zawierająca wszystkie istotne komponenty do pozyskiwania, przetwarzania, raportowania danych i automatyzacji pracy w oparciu o nie. Na bazie wieloletnich doświadczeń budujemy i dostarczamy sensory, serwery, algorytmy analizy obrazu i integracji danych, narzędzia raportowania w chmurze, integracje z wewnętrznymi systemami ERP poprzez API oraz procesowy know-how i usługi analityczne. Bierzemy pełną odpowiedzialność za każdy element systemu oraz ostateczną jakość jego działania.

Jakość i precyzja danych

Wartość danych dostarczanych przez Retailic Inteligence™ opiera się na trzech bazowych metrykach, badanych w ramach audytu, a mianowicie:

1. Dokładności liczenia osób przemieszczających się pomiędzy dwoma obszarami, która wyniosła 98%.

2. Kompletności ścieżek osób, gdzie ścieżka kompletna definiowana jest jako prześledzenie ruchu człowieka w pełnym zakresie wizyty – od wejścia do sklepu, poprzez czas przebywania na terenie lokalizacji, aż do wyjścia na zęwnatrz. Przyjęto najostrzejsze kryteria, jak to możliwe: już jednokrotne przerwanie zapisu ścieżki w trakcie kilkuminutowej wizyty skutkowało zaliczeniem jej do niekompletnych. Aż 78% ścieżek zapisanych przez system cechowało się nieprzerwanym przebiegiem i kompletnością, pomimo długiego czasu przebywania klientów w pomieszczeniu.

3. Skuteczności śledzenia, zwanej również “precyzją trajektorii”, która obliczona została na podstawie porównania przebiegu ścieżek odwzorowujących przebieg wizyty, z trajektoriami wyznaczonymi na podstawie nagrań wideo tych wizyt. Aż 97% dystansu pokonanego przez uczestników audytu zostało dokładnie odwzorowanych przez algorytmy Retailic Inteligence™.

Potwierdzone rezultaty

Priorytetowym zadaniem była poprawa wydajności przymierzalni, jako kluczowego w sklepie odzieżowym punktu decyzji o zakupie. Opierając się na danych pozyskiwanych na bieżąco za pomocą Retailic Intelligence™, zarząd Quiosque przygotował i wdrożył nowe procedury obsługi klientek i działań sprzedażowych na terenie sklepów. Zastosowanie tej metodyki przyniosło dwukrotnie wyższe tempo wzrostu przychodów rok do roku w porównaniu ze sklepami pracującymi według tradycyjnych zasad.

Audyt jakości

Precyzja i jakość danych dostarczanych przez Retailic Inteligence™ została pozytywnie zweryfikowana w ramach pogłębionego audytu przeprowadzonego przez Samsung Polska.

Jeżeli jesteś zainteresowany poprawą wyników w sieci sklepów, salonów lub placówek detalicznych, umów się z nami na spotkanie. Opowiemy w jaki sposób możesz zwiększyć efektywność procesów operacyjnych oraz wartość sprzedaży już od pierwszego miesiąca współpracy.