d

WE ARE RETAILIC

Let’s Work Together

  Leave us your email, we'll get back to you.

  Warsaw, Poland

  Image Alt
  PROCUREMENTS

  EU Projects

  pasek logo projekty eu
  Bon na Innowacje

  Zapytanie ofertowe nr 1/2020 r. dotyczące zakupu usług B+R

  Opracowanie kompletnego prototypu nowego wyrobu: sensora multimodalnego RS3 wraz z akcesorium radiolokacyjnym RC3.

  Cel przedmiotu zapytania ofertowego:

  Celem zapytania ofertowego jest zawarcie umowy z wykonawcą na przeprowadzenie badań przemysłowych/prac rozwojowych skutkujących opracowaniem prototypu nowego wyrobu – sensora multimodalnego RS3 wraz z akcesorium radiolokacyjnym RC3.

  Tryb udzielania zamówienia:

  Usługi planowane w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 “Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3”Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP: Etap 1 – usługowy” w roku 2020.

  Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020.

  Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy prac badawczych zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

  Data złożenia oferty:

  Oferty należy złożyć w terminie do 29 września 2020 tj. 7 dni liczonych od dnia następnego po publikacji oferty, jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin składania ofert upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

  Sposób składania oferty:

  Oferty powinny być składane poprzez portal: Baza Konkurencyjności – Fundusze Europejskie na podstawie formularza będącego załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

  Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2020 z dn. 22 września 2020 r. na zawarcie umowy z wykonawcą na przeprowadzenie badań przemysłowych/prac rozwojowych skutkujących opracowaniem prototypu nowego wyrobu – sensora multimodalnego RS3 wraz z akcesorium radiolokacyjnym RC3., do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 29 września 2020 r. wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy zlecenia.

  7bulls.com Sp. z o. o.

  W wyniku dokonanej przez zamawiającego w dniu 30 września 2020 r. analizy stwierdzono, że złożona oferta spełnia wszystkie warunki postępowania i została wybrana do realizacji prac będących przedmiotem zapytania.

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 r. dotyczące zakupu usług B+R.pdf

  pobierz → 

  Załącznik do zapytania ofertowego nr 1/2020 r. dotyczącego zakupu usług B+R.pdf

  pobierz → 

  Bon na Innowacje

  Zapytanie ofertowe nr 2/2020 r. dotyczące zakupu usług B+R

  Opracowanie nowej technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję oraz metody computer vision w algorytmach śledzenia osób w pomieszczeniach, w celu oferowania znacząco ulepszonej usługi.

  Cel przedmiotu zapytania ofertowego:

  Celem zamówienia jest zawarcie umowy z wykonawcą na usługę przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych skutkujących opracowaniem nowej technologii wykorzystującej modele sztucznej inteligencji oraz metod computer vision w algorytmach śledzenia osób w pomieszczeniach w celu oferowania znacząco ulepszonej usługi analizy zachowań osób.

  Tryb udzielania zamówienia:

  Usługi planowane w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 “Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3”Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP: Etap 1 – usługowy” w roku 2020.

  Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020.

  Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy prac badawczych zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

  Data złożenia oferty:

  Oferty należy złożyć w terminie do 29 września 2020 tj. 7 dni liczonych od dnia następnego po publikacji oferty, jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin składania ofert upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

  Sposób składania oferty:

  Oferty powinny być składane poprzez portal: Baza Konkurencyjności – Fundusze Europejskie na podstawie formularza będącego załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

  Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2020 z dn. 22 września 2020 r. na zawarcie umowy z wykonawcą na usługę przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych skutkujących opracowaniem nowej technologii wykorzystującej modele sztucznej inteligencji oraz metod computer vision w algorytmach śledzenia osób w pomieszczeniach w celu oferowania znacząco ulepszonej usługi analizy zachowań osób, do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 29 września 2020 r. wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy zlecenia.

  7bulls.com Sp. z o. o.

  W wyniku dokonanej przez zamawiającego w dniu 30 września 2020 r. analizy stwierdzono, że złożona oferta spełnia wszystkie warunki postępowania i została wybrana do realizacji prac będących przedmiotem zapytania.

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020 r. dotyczące zakupu usług B+R.pdf

  pobierz → 

  Załącznik do zapytania ofertowego nr 2/2020 r. dotyczącego zakupu usług B+R.pdf

  pobierz →